STP & PERSONUPPGIFTER

STP och dina personuppgifter

I dataskyddsförordningen (GDPR) finns regler om hur och när vi får behandla personuppgifter. Som medlem i STP hanteras dina person-uppgifter i STP:s medlemsregister i enlighet med GDPR. Du kan läsa mer om GDPR här https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/


Vilka personuppgifter registreras?

Namn, adress, e-post, födelseår. Om du som medlem väljer att avsluta ditt medlemskap rensas dina personuppgifter  bort men medlemsnummer, postnummer/postort sparas för statistik, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. 


Syfte

Uppgifter från medlemsregistret används endast inom ramen för STP:s verksamhet samt via av STP anlitade aktörer för distribution av information. Exempelvis till: medlemsbrev, årsmöteskallelser, medlemstidningen Svensk Psykiatri, sändlistor för e-post. STP lämnar aldrig uppgifter vidare från medlemsregistret till tredje part.

Den som anser att STP inte har vidtagit begärda åtgärder med sina personuppgifter har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Att du lämnar efterfrågade personuppgifter till STP är ett krav för att du ska beviljas, eller tillåtas förlänga medlemskap i, STP. Den som inte lämnar efterfrågade personuppgifter löper risken att ansökan om, eller förlängning av, medlemskap inte kan beviljas


Uppdaterat medlemsregister

Uppdaterat medlemsregister För att så många som möjligt ska känna sig trygga i och få en korrekt och god service via medlemsregistret är det viktigt att du som medlem hjälper oss att hålla medlemsregistret uppdaterat. Enklast gör du detta genom att skicka dina uppgifter till oss (styrelsen@stpsykiatri.se). Detta gäller såväl e-postadress som postadress.


Vem har åtkomst till medlemsregistret?

Styrelsen (personuppgiftsansvariga) för STP är ansvariga för medlemsregistret och för att föreningen följer de regler som datainspektionen satt upp. Till sin hjälp har styrelsen en personuppgiftsbiträden, som behandlar personuppgifter på uppdrag av styrelsen: Ewa Mattsson, som har skrivit under ett sekretessavtal och får inte lämna vidare information om medlemsregistrets innehåll vidare till annan part. Åtkomsten är strikt begränsad till det område som ansvaret gäller för, dvs fakturering av medlemsavgift, utskick av nyhetsbrev samt information kring STP:s årliga konferens. För distribution av medlemstidningen Svensk Psykiatri ges personuppgift med namn och adress till tryckeriet. Vår moderförening Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) har upprättat ett sekretessavtal med detta tryckeri. Personuppgiftsbiträden säkerställer att personuppgifterna skyddas och lagras på ett bra sätt.


Webbplats, sociala medier m.m

STP kommer inte att lämna ut några personuppgifter utan att ha ett uttryckligt samtycke från dig som medlem.


Dina rättigheter

Du har rätt att hos STP begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Det finns vidare möjlighet till begränsning av behandling (markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden) för dina personuppgifter och att invända mot behandling.

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit STP i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Vill du veta vilka personuppgifter vi har sparade på dig som medlem kan du kontakta styrelsen@stpsykiatri.se. Vill du avsluta ditt medlemskap och att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt medlemssystem så kontaktar oss. I övrigt behöver du inte göra någonting som en följd av lagändringen.h